TIETOSUOJASELOSTE 27.4.2023

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Psykofyysinen fysioterapia Maria Helander
Y-tunnus: 2479239-9
Osoite: Läntinen Pitkäkatu 33
Postinumero: 20100
Postitoimipaikka: Turku
Puhelinnumero: 045 6411375
Sähköpostiosoite: fysioterapia@mariahelander.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Sama kuin rekisterinpitäjä

3. Tietosuojavastaava
Sama, kuin rekisterinpitäjä

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Palveluiden tuottaminen ja myynti, markkinointi ja yhteydenpito asiakkaaseen sekä asiakassuhteiden ylläpito ja laskutus.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Palvelun tuottamisen ja asiakassuhteen kannalta tarvittavien tietojen kerääminen.

6. Rekisterin tietosisältö
Verkkosivujen evästeet, nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tarvittaessa osoitetiedot mikäli ne ovat palvelun tuottamisen kannalta välttämättömiä.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä. Rekisteröinnin yhteydessä kerätyistä tiedoista muodostuu rekisteri, johon sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia.

7. Tietojen säilytysaika
Asiakkaan tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, asiakassuhteen ylläpitämiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään, ilmoittautumis lomakkeiden ja Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Maksuliikenne saattaa tilanteen mukaan olla EU:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojaus
Ulkopuoliset tahot eivät pääse henkilötietoihin käsiksi eikä tietoja jaeta ulkopuolisille. Laskutusohjelmaan tallennettavat henkilötiedot ovat salassapidettäviä.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin