PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jossa ihminen huomioidaan kokonaisuutena. Tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen. Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös myös mahdollisesti pintaan nousevien tunteiden, ajatusten, muostojen ja kokemusten merkitys ihmiselle. Merkityksellistä hoidon vaikuttavuuden kannalta on fysioterapeutin ja asiakkaan välille syntyvä vuorovaikutussuhde.

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jolloin asiakas oppii omien oivallustensa kautta löytämään keinoja auttaa itse itseään. Fysioterapian tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.

Psykofyysinen fysioterapia on lähestymistapa. Psykofyysisestä fysioterapiasta voivat hyötyä he, joilla on:

  • tuki- ja liikuntaelin vaivojen/sairauksien vuoksi alentunut liikkumis- ja toimintakyky
  • vaikeuksia perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa
  • pitkittyneitä kiputiloja
  • pitkittynyttä/usein toistuvaa päänsärkyä tai migreeniä
  • mielenterveyden ongelmia esim. masennusta, syömishäiriöitä tai paniikkioireita
  • stressioireita, unettomuutta, levottomuutta, jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta tai uupumusta
  • traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita

Vastaanotolle voit tulla juuri sellaisena kuin olet. Sinun ei etukäteen tarvitse tietää tai osata mitään. Käynnit toteutuvat aina asiakkaan tarpeiden, tavoitteiden ja toiveiden mukaan. Asiakasta kannustetaan ja tuetaan löytämään voimavaroja itsestään, joiden avulla käynneillä opitut asiat siirtyisivät arkeen tukien pysyvää muutosta. Hoidon onnistumista arvioitaessa tärkeintä on aina asiakkaan itse kokema hyöty ja muutos.