PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen elämänlaadun, kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen. Käynnillä ihminen huomioidaan kokonaisuutena. Keho ja mieli ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään vaikuttaen toinen toisiinsa.  Kuntoutuksessa huomioidaan myös mahdollisesti pintaan nousevien tunteiden, ajatusten, muistojen ja kokemusten merkitys ihmiselle. Merkityksellistä hoidon vaikuttavuuden kannalta on fysioterapeutin ja asiakkaan välille syntyvä vuorovaikutussuhde sekä turvallisuuden tunne.  Käynnillä asiakas tulee kuulluksi ja nähdyksi oman kokemuksensa ja haasteensa kanssa. 

Psykofyysinen fysioterapia on lähestymistapa ja  perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jolloin asiakas oppii omien oivallustensa kautta löytämään keinoja auttaa itse itseään. Tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan omien tarpeiden, toiveiden ja tavoitteiden sekä voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.

Psykofyysisestä fysioterapiasta voivat hyötyä he, joilla on:

 • tuki- ja liikuntaelin vaivojen/sairauksien vuoksi alentunut liikkumis- ja toimintakyky
 • vaikeuksia perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa/hahmottamisessa
 • pitkittyneitä kiputiloja
 • psykosomaattisia oireita tai muita selittämättömiä kehollisia oireita
 • epätasapainoisesta hengityksestä johtuvia oireita 
 • pitkittynyttä/usein toistuvaa päänsärkyä tai migreeniä
 • mielenterveyden haasteita esim. masennus, ahdistus, tai paniikki
 • jaksamattomuutta, uupumusta, väsymystä, pitkittynyttä kuormittuneisuutta
 • pitkittynyttä stressiä ja stressiperäisiä oireita 
 • vaikeus rauhoittua ja rentoutua
 • unettomuus, univaikeudet 
 • vaikeus tunnistaa ja asettaa omia rajoja
 • levottomuutta, jännittyneisyyttä
 • haasteita sosiaalisissa tilanteissa (pelko, jännitys, ahdistus) 
 • traumaperäisiä oireita (PTSD, takaumat, välttämiskäyttäytyminen, vireydensäätelyn haasteet)

Vastaanotolle voit tulla juuri sellaisena kuin olet. Sinun ei etukäteen tarvitse tietää tai osata mitään. Käynnit toteutuvat aina sinun tarpeiden, tavoitteiden ja toiveiden mukaan.  Kannustan ja tuen sinua löytämään voimavaroja ja vahvuuksia itsestäsi, joiden avulla käynneillä opitut asiat siirtyvät arkeen tukien pysyvää muutosta. Hoidon onnistumista arvioitaessa tärkeintä on aina sinun itse kokema hyöty ja muutos.