PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jossa ihminen huomioidaan kokonaisuutena. Keho ja mieli ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään vaikuttaen toinen toisiinsa. Tavoitteena on ihmisen elämänlaadun sekä kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen. Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös mahdollisesti pintaan nousevien tunteiden, ajatusten, muistojen ja kokemusten merkitys ihmiselle. Merkityksellistä hoidon vaikuttavuuden kannalta on fysioterapeutin ja asiakkaan välille syntyvä vuorovaikutussuhde.

Psykofyysinen fysioterapia on lähestymistapa ja  perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jolloin asiakas oppii omien oivallustensa kautta löytämään keinoja auttaa itse itseään. Tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan omien toiveiden ja tavoitteiden sekä voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.

Psykofyysisestä fysioterapiasta voivat hyötyä he, joilla on:

 • tuki- ja liikuntaelin vaivojen/sairauksien vuoksi alentunut liikkumis- ja toimintakyky
 • vaikeuksia perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa/hahmottamisessa
 • pitkittyneitä kiputiloja
 • psykosomaattisia oireita tai muita selittämättömiä oireita
 • epätasapainoisesta hengityksestä johtuvia oireita 
 • pitkittynyttä/usein toistuvaa päänsärkyä tai migreeniä
 • mielenterveyden haasteita esim. masennus, ahdistus, syömishäiriö tai paniikkioireita
 • univaikeuksia, uupumusta, väsymystä, pitkittynyttä kuomrmittuneisuutta
 • pitkittynyttä stressiä ja stressperäisiä oireita 
 • vaikeus rauhoittua ja rentoutua
 • vaikeus tunnistaa ja asettaa omia rajoja
 • levottomuutta, jännittyneisyyttä
 • haasteita sosiaalisissa tilanteissa (pelko, jännitys, ahdistus) 
 • traumaperäisiä oireita (PTSD, takaumat, välttämiskäyttäytyminen, vireydensäätelyn haasteet)

Vastaanotolle voit tulla juuri sellaisena kuin olet. Sinun ei etukäteen tarvitse tietää tai osata mitään. Käynnit toteutuvat aina asiakkaan tarpeiden, tavoitteiden ja toiveiden mukaan. Asiakasta kannustetaan ja tuetaan löytämään voimavaroja ja vahvuuksia itsestään, joiden avulla käynneillä opitut asiat siirtyvät arkeen tukien pysyvää muutosta. Hoidon onnistumista arvioitaessa tärkeintä on aina asiakkaan itse kokema hyöty ja muutos.