PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jossa ihminen huomioidaan kokonaisuutena. Tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukeminen ja  edistäminen.   Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jolloin asiakas oppii omien oivallustensa kautta löytämään keinoja auttaa itse itseään. Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös pintaan mahdollisesti nousevien tunteiden, ajatusten ja muistojen merkitys ihmiselle. Merkityksellistä hoidon vaikuttavuuden kannalta on fysioterapeutin ja asiakkaan välille syntyvällä vuorovaikutussuhteella.

Psykofyysinen fysioterapia on lähestymistapa, joka soveltuu lähes kaikille. Erityisesti psykofyysisestä lähestymistavasta voivat hyötyä he, joilla on:

  • tuki-ja liikuntaelin vaivojen/sairauksien vuoksi alentunut liikkumis- ja toimintakyky
  • vaikeuksia perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa
  • pitkittyneitä kiputiloja (esim. leikkausten tai vammojen jälkeen)
  • pitkittynyttä tai usein toistuvaa päänsärkyä/migreeniä
  • mielenterveyden ongelmia esim. masennusta,
    ahdistuneisuutta tai paniikkioireita
  • uupumusta, unettomuutta, jännittyneisyyttä tai yleistä levottomuutta
  • traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita.

Vastaanotolle voi tulla juuri sellaisena kuin on. Etukäteen ei tarvitse tietää eikä osata mitään. Fysioterapian tavoitteet ja toteutus lähtee aina asiakkaan tarpeista, toiveista ja tavoitteista. Tavoitteet ja toteutus määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan. Asiakasta kannustetaan ja tuetaan ottamaan enenevässä määrin vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Toteutuneen fysioterapian arvioinnissa merkittävintä on asiakkaan itse kokema muutos ja kasvukehitys kohti oman elämänsä hallintaa.